REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KONTA FUNDACJI
tekst jednolity obowiązujący od dnia 29.06.2021 r.

§1
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania przez Fundację swojego konta bankowego na rzecz Beneficjenta oraz zasady wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na rzecz Beneficjenta.
 2. Udostępnienie konta Fundacji Votum polega na umożliwieniu Beneficjentowi gromadzenia środków z darowizn celowych i 1% podatku.
 3. Przez Beneficjenta rozumie się osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletniego lub osobę ubezwłasnowolnioną reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego, który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności, jeśli nastąpiło to w wyniku wypadku komunikacyjnego, w rolnictwie lub przy pracy.
 4. Decyzją Zarządu Fundacji status Beneficjenta można nadać osobie fizycznej, która ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, lecz nie została ubezwłasnowolniona.
 5. Fundacja może również udostępniać konto osobom prawnym na celowe wpłaty przeznaczone na ich działalność statutową, pod warunkiem zgodności tejże działalności z zakresem działalności statutowej Fundacji.

 

§2

 1. Fundacja pobiera comiesięczną opłatę manipulacyjną w wysokości 1% środków zgromadzonych na subkoncie beneficjenta od salda zamknięcia rachunku w 15 dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
 2. Koszty operacji bankowych ponosi Beneficjent. Koszty te potrącane są ze środków zgromadzonych na subkoncie.
 3. Odsetki od zgromadzonych na koncie środków przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

 

§3

 1. Konto udostępniane jest po zawarciu z Beneficjentem „Porozumienia o udostępnieniu konta”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Porozumieniem”.
 2. Porozumienie zawierane jest w formie pisemnej na przedłożonym przez Fundację formularzu.
 3. (Skreślony.)

 

§4

 1. Konto jest udostępniane na celowe wpłaty określone w Porozumieniu.
  • 1a. Na subkonto Beneficjenta obligatoryjnie wpłacane są środki zebrane na rzecz Beneficjenta w trakcie zbiórek internetowych. W przypadku przekazania środków zebranych na rzecz Beneficjenta na inny rachunek bankowy, niż subkonto Beneficjenta, Fundacja każdorazowo jest uprawniona do potrącenia z subkonta Beneficjenta opłaty manipulacyjnej o której mowa w § 2 ust. 1, liczonej od kwoty środków, które nie zostały przekazane na subkonto Beneficjenta.

 2. Zgromadzone przez Beneficjenta środki mogą być przeznaczone wyłącznie na cel określony w § 1 zawartego Porozumienia, przy uwzględnieniu prawa Fundacji do pobrania opłaty manipulacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1.
 3. Na zmianę przeznaczenia zgromadzonych na subkoncie środków Beneficjent musi uzyskać pisemną zgodę darczyńców i Zarządu Fundacji.

 

§5

Warunkiem udostępnienia konta jest przesłanie do Fundacji prawidłowo wypełnionego i podpisanego Porozumienia wraz z załącznikami, dostępnego na stronie internetowej Fundacji www.fundacjavotum.pl w zakładce „Zostań podopiecznym” oraz spełnianie przesłanek do uzyskania pomocy z Fundacji.

 

§6

 1. Pozyskiwanie środków na rzecz Beneficjenta leży w jego gestii.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Beneficjenta a przekraczające wysokość zgromadzonych środków.

 

§7

 1. Środki zgromadzone na rzecz Beneficjenta mogą być wydatkowane na ochronę zdrowia, rehabilitację i proces leczenia, a w szczególności na:
  1. opłaty za świadczenia medyczne,
  2. opłaty za świadczenia rehabilitacyjne w trybie rehabilitacji domowej,
  3. opłaty za świadczenia rehabilitacyjne w trybie pozadomowym (ambulatoryjnym lub stacjonarnym), o ile podmiot rehabilitujący jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; a także pobyt Opiekuna (osoby towarzyszącej)
  4. operacje, wizyty u specjalistów,
  5. zakup lekarstw i środków medycznych,
  6. zakup środków higienicznych,
  7. zakup sprzętu ortopedycznego,
  8. zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  9. transport z i do placówki medycznej/rehabilitacyjnej,
  10. pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania,
  11. zakup produktów spożywczych niezbędnych do poprawy zdrowia,
  12. prace remontowe i budowlane usprawniające egzystencję osób niepełnosprawnych
  13. zakup pojazdu lub przystosowanie posiadanego pojazdu do potrzeb Beneficjenta.
 2. Fundacja na wniosek Beneficjenta może zlecić przygotowanie projektu ulotki informacyjnej o posiadaniu przez Beneficjenta konta w Fundacji i wydrukować uzgodnioną ilość ulotek. Powstałe koszty przygotowania projektu, koszty druku i dostarczenia ulotek ponosi Beneficjent. Koszty te potrącane są ze środków zgromadzonych na subkoncie.

 

§8

 1. Decyzję o wypłacie środków w oparciu o niniejszy Regulamin podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Warunkiem wypłaty środków jest uprzednie przedłożenie Fundacji przez Beneficjenta oryginałów rachunków, faktur, ewidencji przebiegu pojazdu i innych dowodów księgowych, spełniających warunki wskazane w ust. 3, wraz z wypełnionym formularzem ,,Dyspozycja wypłaty środków”.
 3. W razie wątpliwości Fundacja może zwrócić się o wyjaśnienie co do zasadności nabycia towaru lub usługi widniejących na przedłożonym dokumencie księgowym. Bilety za przejazdy oraz karty drogowe muszą należeć do Beneficjenta.
 4. Do dowodów księgowych za rehabilitację winno być dołączone skierowanie na rehabilitację lub zaświadczenie lekarskie o konieczności odbycia rehabilitacji w zakresie zgodnym ze wskazanym na dowodzie księgowym.
 5. Do dowodów księgowych za zakup leków i środków medycznych winna być dołączona kserokopia recepty wystawionej na nazwisko Beneficjenta lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem konieczności nabycia przez Beneficjenta w procesie terapii wymienionych na dowodzie księgowym leków i środków medycznych.
 6. Dowody księgowe wystawione w danym roku kalendarzowym muszą zostać przedłożone Fundacji (liczy się data wpływu do Fundacji) najpóźniej do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
 7. Wszelkie dowody księgowe winny być wystawione na Fundację albo Beneficjenta bądź osoby reprezentujące Beneficjenta, jako nabywcę usługi/towaru, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, ze wskazaniem, że Fundacja jest płatnikiem należności i zawierać prawidłowe dane Fundacji: Fundacja VOTUM, 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56i, NIP: 899-25-92-805. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji Zarządu, Fundacja może uregulować płatność wynikającą z dowodu księgowego nie zawierającego wskazania, że jest ona płatnikiem należności.
 8. Zagraniczne dowody księgowe winny być wystawione na Beneficjenta bądź osoby reprezentujące Beneficjenta albo na Fundację i oraz przetłumaczone na język polski przez profesjonalnego tłumacza.
 9. Zagraniczne dowody księgowe będą rozliczane na podstawie 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami), zgodnie z którym w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
 10. Wypłata środków następuje tylko do wysokości środków zgromadzonych aktualnie na rzecz Beneficjenta.
 11. Wypłata środków na rzecz wystawcy dowodu księgowego następuje w terminie w nim wskazanym.
 12. Beneficjent powinien dostarczyć do Fundacji dowód księgowy, który ma zostać uregulowany przez Fundację najpóźniej na dwa dni przed terminem wymagalności należności. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w uregulowaniu należności w sytuacji, gdy Beneficjent dostarczył dowód księgowy po terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym.
 13. Refundacja wydatków poniesionych bezpośrednio przez Beneficjenta dokonywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo opisanych i podpisanych dowodów księgowych zgodnie z ust. 3 powyżej, na rachunek bankowy wskazany w formularzu „Dyspozycja wypłaty środków”.
 14. Jeśli środki zgromadzone na subkoncie Beneficjenta okażą się niewystarczające dla zaspokojenia jego najpilniejszych potrzeb Zarząd Fundacji może, na umotywowany wniosek Beneficjenta, w drodze indywidualnej decyzji, przeznaczyć niezbędną na ten cel kwotę ze środków statutowych Fundacji.
 15. Fundacja odmawia wypłaty środków w stosunku do nieudokumentowanych wydatków. Fundacja może również odmówić wypłaty środków, jeśli przedłożone dokumenty, w szczególności dowody księgowe, budzą wątpliwości co do ich autentyczności, merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o rachunkowości.

 

§9

 1. Beneficjent może telefonicznie lub mailowo skierować zapytanie do Fundacji o wysokość zgromadzonych środków w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Fundacji, tj. od 8.00 do 16.00.
 2. Informacje te udzielane są jedynie Beneficjentowi, bądź osobie pisemnie przez Niego upoważnionej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapytania.
 3. Beneficjent lub osoba przez Niego upoważniona może też korzystać z systemu ngo-CRM, który umożliwia bieżący dostęp do danych i operacji na rachunku Beneficjenta i za jego pośrednictwem kontrolować stan rachunku.

 

§10

 1. W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Fundacja:
  1. nie udostępnia Beneficjentowi danych darczyńców,
  2. nie przechowuje przekazanej przez Beneficjentów dokumentacji, jeśli nie jest ona wymagana do realizacji celów statutowych Fundacji (zawarcia porozumienia, rozliczenia środków lub udzielenia innych form pomocy).
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo usuwania przekazanej przez Beneficjenta dokumentacji, jeśli nie jest ona wymagana dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja nie zwraca Beneficjentom przekazanej przez nich dokumentacji.

 

§11

 1. W razie nieprzestrzegania przez Beneficjenta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w razie ustania przyczyn, dla których Fundacja udostępniła konto na rzecz Beneficjenta, Fundacja ma prawo rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W przypadku rozwiązania Porozumienia i/lub w przypadku wygaśnięcia porozumienia (np. na skutek śmierci Beneficjenta), zgromadzone środki przeznaczone zostaną na cele statutowe Fundacji.