Dla nowo przyjętych

Porozumienie o udostępnieniu konta (z prot. badania potrzeb) – do pobrania – to tego dokumentu potrzebujesz, jeśli chcesz dołączyć do podopiecznych Fundacji

Regulamin udostępniania konta Fundacji
Do porozumienia dołącz załączniki: kopię aktualnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia np. kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, historię choroby od lekarza prowadzącego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Dołącz także kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie orzeczenie zostało już wydane.

Jak otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności? – Instrukcja i podpowiedzi

Dla beneficjentów

Dyspozycja przelewu środków – dokument do pobrania
Dyspozycja wypłaty środków – dokument do pobrania
Instrukcja opisywania faktur

Upoważnienie do pozyskiwania informacji o przebiegu leczenia – dokument do pobrania

Ewidencja przebiegu pojazdu – dokument do pobrania

Regulamin projektu DRUGA OSOBA – dokument do pobrania