ZASADY DOKONYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI VOTUM

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument wskazuje zasady dokonywania darowizn na rzecz Fundacji Votum siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, w tym za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://fundacjavotum.pl/, której Fundacja jest administratorem.

2. Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000272272.

3. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jej rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

II. Przekazywanie darowizn drogą elektroniczną

1. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są na działania statutowe Fundacji oraz na wsparcie jej podopiecznych (beneficjentów).

2. Darowizny przyjmowane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem integratora płatności za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.fundacjavotum.pl lub przelewem bankowym na rachunek przelewem na rachunek Fundacji Votum prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Numer konta Fundacji to: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000.

3. Zlecając przelew środków pieniężnych bezpośrednio za pośrednictwem banku darczyńcy, należy w jego tytule wpisać imię i nazwisko beneficjenta Fundacji, na którego subkonto ma być zaksięgowana darowizna. Wpłata, która nie będzie opisana bądź zostanie błędnie opisana, zostanie wykorzystana na cele statutowe Fundacji.

4. Darczyńca może przekazać darowiznę za pośrednictwem integratora płatności (formularza) zmieszczonego na stronie internetowej:

1) na cele statutowe Fundacji, korzystając z formularza na stronie głównej https://fundacjavotum.pl ,

2) na rzecz wybranego beneficjenta, korzystając z zakładki „Nasi podopieczni” i wybierając beneficjenta, a następnie robiąc przelew za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie beneficjenta (www.fundacjavotum.pl/podopieczni).

5. W formularzu należy wpisać imię, nazwisko, kwotę i adres e-mail.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online dostępną na stronie https://fundacjavotum.pl/ dla Fundacji Votum jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166, ul. Grunwaldzka 186, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, która działa jako krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

7. Dostępne formy uiszczenia darowizny za pośrednictwem PayU:

a. Przelewy bankowe

b. BLIK

c. Karty płatnicze oraz Google Pay, Masterpass.

8. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją płatności jest PayU S.A. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby płatności zawiera Polityka prywatności PayU S.A., pod adresem: https://poland.payu.com/.

9. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie serwisu operatora płatności PayU.

10. Fundacja dokłada starań, by korzystanie ze strony internetowej było bezpieczne, zastrzega jednak, że korzystanie ze strony wiąże się z normalnym ryzykiem związanym z korzystaniem z publicznej sieci Internet.

III. Wykonanie i rozliczanie darowizn

1. Darczyńca przekazując środki finansowe na rzecz Fundacji lub bezpośrednio na rzecz jej beneficjenta dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Darowiznę uważa się za wykonaną z chwilą uznania rachunku Fundacji kwotą dokonanej darowizny (pozytywnej autoryzacji transakcji).

2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że darowizna jest ważna i skuteczna.

3. Przepisów ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie stosuje się do darowizn wykonanych na cele statutowe Fundacji lub na rzecz jej beneficjentów, także darowizn przekazanych przy użyciu karty płatniczej. Darczyńcy nie przysługuje prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawa konsumenta.

4. Fundacja dokonuje zwrotu darowizn jedynie w przypadkach wynikających

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą na rachunek Fundacji, Fundacja dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wpłacającego.

5. Darowizny wpłacane dla podopiecznych Fundacji będą im przekazywane w terminach i na zasadach określonych w porozumieniu z beneficjentem.

6. PayU S.A. pobiera prowizję od każdej wpłaty dokonanej za pośrednictwem formularza w wysokości 1% (jeden procent) przekazanej kwoty, która pomniejsza darowiznę na cele Fundacji lub na rzecz beneficjenta.

7. Fundacja udostępnia beneficjentom informacje o wpłatach, jakie wpłynęły na konto danego beneficjenta, bez danych osobowych darczyńców. Darczyńca sam może przedłożyć stosowne potwierdzenie osobie, dla której wpłacił darowiznę.

8. Fundacja może wydać pisemne potwierdzenie wpłaty dla darczyńcy. W celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się z biuro@fundacjavotum.pl. Fundacja nie wystawia dokumentów księgowych potwierdzających darowizny (jak paragony bądź faktury).

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem strony internetowej jest Fundacja VOTUM z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272272.

2. Fundacja jest administratorem danych osobowych użytkowników strony www, w tym osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego i dokonujących przelewu środków tytułem darowizny (darczyńców).

3. Inspektorem Ochrony Danych Fundacji VOTUM jest Katarzyna Haręża. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@fundacjavotum.pl lub adresem korespondencyjnym Fundacji.

4. Dane darczyńców są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w następujących celach i przez wskazany okres czasu:

1) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci:

• umożliwienia darczyńcom wpłat na cele statutowe Fundacji oraz na rzecz beneficjentów Fundacji – do upływu okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub zaspokojenia roszczeń

• wysyłania do darczyńców wiadomości e-mail z podziękowaniem za wpłatę, informacjami o bieżącej działalności Fundacji, przypomnieniem o możliwości przekazania 1,5 % podatku na rzecz Fundacji – do czasu złożenia przez darczyńcę sprzeciwu/wypisania się lub do zrealizowania celów, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

• dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

– do upływu okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub zaspokojenia roszczeń.

2) realizacji umowy darowizny ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO); do momentu jej wykonania,

3) w celu wykonania obowiązków prawnych, w szczególności na podstawie:

• ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

• ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości,

• ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,

• ustawy z dn. 06.04.1984 r. o Fundacjach,

• ustawy z dn. 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, przez okres wskazany w przepisach prawa.

5. Z chwilą wypełnienia formularza wpłaty na stronie https://fundacjavotum.pl/ lub podstronie (www.fundacjavotum.pl/podopieczni) Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego usługę płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, który w związku z wykonaniem płatności stanie się odrębnym administratorem danych osobowych. Więcej informacji: https://poland.payu.com/.

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie i bez wpływu na ważność czynności przed jej cofnięciem oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora jeśli jest to uzasadnione ich szczególną sytuacją, a w zakresie celów marketingowych – w każdym czasie, w tym przez skorzystanie z opcji „wypisz się” w związku z otrzymywaniem wiadomości mailowych.

8. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację w związku z prowadzeniem strony internetowej zawiera Polityka prywatności.

V. Postanowienia końcowe

1. Numer telefonu do kontaktu Fundacji przeznaczony dla beneficjentów, darczyńców oraz osób zainteresowanych czynny jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00. Numer to: 71 33 93 500. Możliwy jest także kontakt e-mail: biuro@fundacjavotum.pl. Tą drogą przekazywać można także reklamacje dotyczące usług Fundacji.

2. Niniejszy dokument może podlegać uzupełnieniu, zmianie lub sprostowaniu w przypadku konieczności dostosowania jego treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w związku z realizacją celów statutowych Fundacji. Zmiana obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie Fundacji.

Wrocław, dn. 31.08.2023 r.