POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI VOTUM

Polityka prywatności strony internetowej www.fundacjavotum.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.fundacjavotum.pl jest Fundacja VOTUM z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272272 (dalej Fundacja).

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.fundacjavotum.pl jest dla Fundacji szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie procesów przetwarzania danych po adresem e-mail lub korespondencyjnym.

Katarzyna Haręża

iod@fundacjavotum.pl

ul. Wyścigowa 56i

53-012 Wrocław

Dane przekazane Fundacji za pośrednictwem formularzy przez użytkowników i darczyńców

Fundacja VOTUM zbiera informacje o użytkownikach i darczyńcach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu umożliwienia wpłaty darowizny (formularz płatności), udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i darczyńcy, i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji zwrotnej, utrzymywania relacji z darczyńcą, przekazywania darczyńcy informacji dotyczących wspartej zbiórki lub innych działań statutowych Fundacji VOTUM, optymalizacji działań związanych z tworzeniem i wysyłką powiadomień e-mail, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (ogólny formularz kontaktowy). Użytkownik i darczyńca mogą przekazać Fundacji, za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników i darczyńców

W zakresie, w jakim Fundacja VOTUM zbiera od użytkowników i darczyńców dane osobowe, Fundacja pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu i we wskazanych okresach czasu:

1) weryfikacji wniosku o objęcie pomocą Fundacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika takiego wniosku za pośrednictwem formularza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na do czasu jego rozpatrzenia,

2) w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, rachunkowych i innych, w szczególności związanych z rozliczeniem wpłat darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin rozliczenia;

3) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, umożliwienia darczyńcom wpłat na cele statutowe oraz rzecz beneficjentów Fundacji, podziękowania za wpłatę i informowania o bieżącej działalności, utrzymywania relacji z darczyńcą, przekazywania darczyńcy informacji dotyczących wspartej zbiórki lub innych działań statutowych Fundacji VOTUM, wysyłania na podany przez darczyńcę adres e-mail przypomnienia o możliwości przekazania 1,5% podatku, optymalizacji działań związanych z tworzeniem i wysyłką powiadomień e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres ich realizacji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń określonego zgodnie z właściwym przepisami Kodeksu cywilnego

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na podany adres e-mail, a następnie do 3 lat od dnia udzielenia odpowiedzi, a w zakresie danych beneficjentów fundacji – na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej przy zawarciu porozumienia z Fundacją.

E-mail darczyńcy zebrany za pośrednictwem strony internetowej oraz z wykorzystaniem kanału płatności w celu związanym z przekazywaniem darowizn, przetwarzany jest także w celu przekazania darczyńcy informacji dotyczących statutowej działalności Fundacji Votum, wysyłania przypomnienia o możliwości przekazania 1,5% podatku, a także informacji o organizowanych zbiórkach.

Adres e-mail w przypadku wysyłania przypomnień będzie przetwarzany do czasu wysłania przez darczyńcę rezygnacji z otrzymywania przypomnień, a ponad to przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Użytkownik może w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec powiadomień, w szczególności korzystając z opcji Wypisz się lub kontaktując się z Administratorem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w uzasadnionym prawnie interesie oraz do przenoszenia danych. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody jest uprawniona do jej cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Dane Darczyńców

Fundacja przetwarza dane osobowe darczyńców, którzy dokonali darowizny na cele statutowe Fundacji lub na rzecz beneficjenta/tów Fundacji przelewem internetowym. Przetwarzane dane obejmują dane nadawcy przelewu, numeru rachunku, kwoty, tytułu dokonanej darowizny, adres e-mail darczyńcy.

Fundacja nie udostępnia swoim beneficjentom (podopiecznym) danych osobowych darczyńców.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych użytkowników strony www będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji oraz podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM, współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, wspomagające działalność administratora w zakresie IT, obsługi prawnej, księgowej i finansowej oraz marketingu.

Odbiorcą danych darczyńców korzystających z możliwości płatności on-line za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji jest operator płatności PayU S.A. w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, który w związku z dokonanym przelewem internetowym stanie się odrębnym administratorem danych osobowych darczyńcy.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Fundacja Votum przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Fundacji, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Fundacji może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Użytkownik może zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki Cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. W celu zmiany ustawień można skorzystać z instrukcji wymienionych poniżej, według nazwy przeglądarki, z której użytkownik korzysta:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby umożliwić odrzucenie akceptacji plików Cookies może spowodować, że Strona nie będzie funkcjonować prawidłowo podczas wyświetlania na urządzeniu użytkownika.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Fundację przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.fundacjavotum.pl Fundacja wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania ze Strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.fundacjavotum.pl znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Fundacja VOTUM może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.fundacjavotum.pl.

 

Aktualizacja: 31.08.2023 r.