Polityka prywatności  strony internetowej www.fundacjavotum.pl

Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.fundacjavotum.pl jest Fundacja VOTUM z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272272 (dalej Fundacja).
Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.fundacjavotum.pl jest dla Fundacji szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.fundacjavotum.pl.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Katarzyna Haręża
iod@fundacjavotum.pl
ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

Dane przekazane Fundacji za pośrednictwem formularzy przez użytkowników

Fundacja VOTUM zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu umożliwienia wpłaty darowizny (formularz płatności) udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji zwrotnej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (ogólny formularz kontaktowy). Użytkownik może przekazać Fundacji za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, a przy korzystaniu z ogólnego formularza kontaktowego także inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Fundacji dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Fundacja VOTUM zbiera od użytkowników dane osobowe, Fundacja pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację:

 • na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zależności od działania podjętego przez użytkownika strony internetowej i zakresu udzielonej zgody, w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkowników lub Podopiecznych Fundacji za pośrednictwem formularza,
 • weryfikacji wniosku o objęcie pomocą Fundacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika takiego wniosku za pośrednictwem formularza,
 • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Fundacji VOTUM,
 • umożliwienia darczyńcom wpłat na cele statutowe oraz rzecz beneficjentów Fundacji,
 • podziękowania za wpłatę i informowania o bieżącej działalności;
 • w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, rachunkowych i innych, w szczególności związanych z rozliczeniem wpłat darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.
Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.
Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi lub w przypadku zapisania do newslettera 2 miesiące od momentu wypisania się z newslettera.
Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Dane Darczyńców

Fundacja przetwarza dane osobowe darczyńców, którzy dokonali darowizny na cele statutowe Fundacji lub na rzecz beneficjenta/tów Fundacji przelewem internetowym. Przetwarzane dane obejmują dane nadawcy przelewu, numeru rachunku, kwoty i tytułu dokonanej darowizny.

Fundacja nie udostępnia swoim beneficjentom (podopiecznym) danych osobowych wskazanych w rubryce nadawców przelewu. Fundacja może udostępniać beneficjentowi informację o tytułach przelewów bankowych wykonanych tytułem darowizny na rzecz beneficjenta, dokładając starań, aby nie zawierały one danych osobowych darczyńców.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych użytkowników strony www będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fundacji oraz podmioty współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów przetwarzania danych osobowych, wspomagające działalność administratora w zakresie IT, obsługi prawnej, księgowej i finansowej oraz marketingu.

 

Odbiorcą danych darczyńców korzystających z możliwości płatności on-line za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji jest operator płatności Blue Media S.A. w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, który w związku z dokonanym przelewem internetowym stanie się odrębnym administratorem danych osobowych darczyńcy.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Fundacja Votum przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Fundacji, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Fundacji może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Fundację przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.fundacjavotum.pl Fundacja wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.fundacjavotum.pl znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Fundacja VOTUM może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.fundacjavotum.pl.

Aktualizacja: 19.11.2020